Contact Us

Law Firm of Nguyen Thu Huong & Associates

Teresa Thu Huong Nguyen, Esq.
Jeffrey Kroeber, Esq.


Address: 2114 Senter Road # 5 
              San Jose CA 95112
Tel:  408-275-1626
Fax: 408-275-6949
Email: lsthuhuong@yahoo.com
          lsthuhuong@gmail.com